Privacy verklaring

Privacyverklaring Parlijn Mei 2020

Algemeen
Parlijn is gevestigd aan de Jukkertweg 6 7151 HC Eibergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van (medische zorg) en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen met uw toestemming gegevens uit met andere zorgverleners. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.

Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wet en persoons bescherming Parlijn beschikt per 1 januari 2018 over een vertrouwens functionaris gegevens bescherming zodat de medewerkers en cliënten bij een onafhankelijk persoon zich kunnen melden voor klachten.
Contactgegevens FG De heer A.P.M. Oude Kempers. De heer Oude Kempers is te bereiken via zijn mailadres t.oudekempers@gmail.com

Positie van de Functionaris Gegevensbescherming.
Een FG moet worden betrokken bij alle fasen van gegevensverwerkingen binnen een organisatie. Gedurende al deze fasen moet een FG advies en een visie te kunnen geven. Dit gaat zelfs zo ver, dat de FG zijn visie moet kunnen bespreken binnen een organisatie. Indien een FG van oordeel is dat er door een organisatie in strijd met de privacywetgeving wordt gehandeld.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, recht op rectificaties, een recht op vergetelheid en een recht op informatie in uw gegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemeneinformatie-avg/rechten-van-betrokkenen.
Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Dhr. T. Oude Kempers. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Find out more