Indicatie en bekostiging

Voor uw aanvraag van zorg en/of begeleiding is een indicatie en financiering nodig. Voor uw kind/familielid is het verkrijgen van de juiste zorg en/of begeleiding belangrijk. Parlijn adviseert en begeleidt u zo nodig bij het aanvragen van de indicatie. De indicatieaanvraag kan gelijktijdig lopen met het aanmeldingstraject van Parlijn.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg en de zorgzwaartepakketten

De zorg- en dienstverlening voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kan ook  betaald worden vanuit AWBZ pakket. B.V uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet(ZVW)Om hiervoor in aanmerking te komen, is het nodig dat uw kind/familielid een indicatie heeft.

Image

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie vast welk soort zorg begeleiding u krijgt als het gaat om persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging of kortdurend verblijf. De indicatie aanvraag kan ook voor een  thuissituatie zijn. Bij Intramuraal wonen bij een  Zorg instelling is de indeling gebaseerd op de zorgzwaartepakketten. De indicatie kan worden aangevraagd in ZIN en PGB (persoonsgebonden budget)

U kunt meer informatie vinden op de website van Zorginstituut Nederland, www.zorginstituutnederland.nl.

Aanvraag indicatie WMO gemeente

Een beperkt deel van de zorgverlening en aanvraag hulpmiddelen  wordt bekostigd door de gemeenten vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Aanvragen indicatie

De indicatie bij het CIZ vraagt u aan met het aanvraagformulier. Onze zorgconsulent adviseert u hierbij. Uiterlijk zes weken na het insturen van uw aanvraag ontvangt u het indicatiebesluit van het CIZ. Hiermee is duidelijk welke Wlz-zorg uw kind/familielid ontvangt. Het zorgkantoor in uw regio ontvangt hier een afschrift van.

Bekostiging

Het regelen van de zorg kunt u zelf doen met een persoonsgebonden budget (PGB) of via het zorgkantoor met Zorg in Natura (ZiN). U kunt uw voorkeur opgeven, maar het Zorgkantoor beslist hierover. Met een PGB krijgt u een budget toegewezen, waarmee u zelf de zorg inkoopt. Bij Zorg in Natura betaalt het Zorgkantoor de zorgorganisatie van uw voorkeur. In een enkel geval ontvangt uw cliënt budget via Volledig Pakket Thuis (VPT), dit is een vorm van Zorg in Natura.

Image

 Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage als u in een Wlz-instelling woont en zorg krijgt. U betaalt ook een eigen bijdrage als u gebruik maakt van een Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT). Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Deze wettelijk bepaalde eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. Het CAK stelt met deze gegevens uw eigen bijdrage vast. Op de website van het CAK kunt u deze ook zelf berekenen.

Wilt u meer weten over het aanmelden voor zorg en/of begeleiding bij Parlijn? Neem dan contact met ons op.

Image

Contact