Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de raad van bestuur  en heeft de taak toezicht te houden op het besturen van Parlijn en op de realisatie van het doel van de organisatie.

De Raad van Toezicht heeft een toetsende rol op het beleid van Parlijn. De leden van de Raad van Toezicht houden de ontwikkelingen in de maatschappij in het oog en toetsen het beleid van Parlijn daarop. Ook zijn zij ervoor om (gevraagd of ongevraagd) advies te geven aan de Raad van Bestuur over de strategie en het beleid van de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur zo met raad en advies terzijde.

De raad van toezicht heeft bij Parlijn 2 leden:

Dhr. T. Oude Kempers ( voorzitter)

Dhr. D. Boersen (lid)

Goedkeuren van besluiten

De Raad van Toezicht heeft een belangrijke taak om de grondslag en identiteit van Parlijn te behouden. Die taak is goed in de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht vastgelegd. Het wijzigen van de statuten kan alleen door een besluit van de Raad van Toezicht.

In de statuten is vastgelegd dat op besluiten van de Raad van Bestuur voor een aantal gebieden goedkeuring nodig is van de Raad van Toezicht. Dit geldt onder andere voor het vaststellen van de strategie van Parlijn, het jaarplan, de jaarlijkse en meerjaren-begroting, het jaarverslag en de jaarrekening en de aan- en verkoop van onroerend goed. De Raad van Toezicht moet ook goedkeuring geven in zaken die het identiteitsbeleid raken.