Centrale Clientenraad

Parlijn heeft een Centrale Cliëntenraad die zorgt voor het welzijn van de cliënten (of liever gezegd de zorgvragers) van Parlijn. De leden zijn allemaal ouder of (wettelijk) vertegenwoordiger van één of meer zorgvragers van Parlijn, hierdoor hebben de leden een directe betrokkenheid bij het werk van Parlijn.

Parlijn vindt het belangrijk een Centrale Cliëntenraad (CCR) te hebben. Als Parlijn een nieuw beleid wil maken of aanpassingen wil doorvoeren die te maken hebben met de zorg van ons, dan legt Parlijn deze plannen voor aan de Cliëntenraad. Vijf keer per jaar vergadert de CCR met de raad van bestuur en leden van het managementteam.

Image

In deze vergaderingen worden de zaken die Parlijn voorlegt aan de CCR besproken en wordt van de CCR advies gevraagd op de plannen. Bij het vaststellen van het beleid wordt het advies van de CCR door de Raad van Bestuur meegewogen. Ook kan de CCR zaken die spelen binnen Parlijn aankaarten op de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur.

Image

Omdat de leden van de CCR ouder of (wettelijk) vertegenwoordiger zijn van zorgvragers van Parlijn, hebben zij ook zelf rechtstreeks te maken met de zorg die Parlijn verleent. Als ervaringsdeskundigen zijn zij op die manier in staat om alle ouders/vertegenwoordigers van zorgvragers van Parlijn te vertegenwoordigen.