Leveringsvoorwaarden

Image

Leveringsvoorwaarden zorgverlening, begeleiding, ondersteuning vanuit AWBZ en WMO.

1. Geïndiceerde zorg
Parlijn heeft een inspanningsverplichting om de afgesproken zorgomvang te leveren. Ten behoeve van de daadwerkelijke aanvang van de zorg hanteert Parlijn de volgende leveringstermijnen:

 • Verzorging, afhankelijk van de urgentie, binnen 24 uur of binnen 14 dagen.
 • Begeleiding, binnen 14 dagen.
 • Ondersteuning, binnen 14 dagen

 Parlijn levert de zorg in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

2. Wijziging / beëindiging van de zorgverlening
De zorgverlening kan gewijzigd worden als:

 • De indicatiestelling verandert (als de situatie van de cliënt zich zodanig wijzigt dat de zorgverlening hierop aangepast moet worden).
 • De regels (bv. betreffende financiering) veranderen. Als dit het geval is, dan zal Parlijn de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 De zorgverlening wordt beëindigd als:

 • De cliënt dit wenst, onder voorwaarden van de zorgovereenkomst (met geldige reden).
 • Parlijn de zorgverlening opzegt omdat de indicatie vervalt. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een dag.
 • De vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de medewerkers zodanig is verstoord dat de zorg niet op een redelijke manier kan worden uitgevoerd.
 • De cliënt zich niet houdt aan de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de zorg.

3. Kosten / betalingen

 • Voor de geleverde,ondersteuning en begeleiding is de Opdrachtgever de vergoeding  verschuldigd als bepaald in de zorgovereenkomst.
 • De factuur wordt gespecificeerd.

4. Arbeidsomstandigheden
Parlijn stelt conform de Arbeidsomstandigheden Wet (ARBO) eisen aan de omstandigheden waaronder haar medewerkers werken. Deze betreffen veiligheid, lichamelijke belasting, werkmateriaal, temperatuur en milieuaspecten. Om de werkzaamheden op verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren moet de medewerker met veilig en deugdelijk materiaal werken.

5. Vervoer van cliënten

 • Alleen na toestemming van Parlijn en na ondertekening van het formulier” cliëntenvervoer door eigen medewerkers” mag de medewerker cliënten met de eigen auto vervoeren.
 • De medewerker dient dan een ongevallen-inzittendenverzekering voor alle passagiers te hebben.
 • Kinderen jonger dan 6 jaar mogen nooit voorin een auto zitten. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar wel, maar uitsluitend op een officieel goedgekeurde stoel of stoelverhoger met een veiligheidsgordel. Vanaf 12 jaar mag je gewoon voorin zitten.
 • De medewerker is op de hoogte van de begeleiding die betreffende cliënt nodig heeft.

6. Voorwaarden voor uitvoering
Wanneer de cliënt onvoldoende mogelijkheden biedt voor de uitvoering van de zorgverlening of wanneer de vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de medewerker is weggevallen neemt Parlijn zo spoedig mogelijk contact op met de cliënt over de zorgverlening. De uitkomsten van dit overleg worden schriftelijk vastgelegd.

7. Privacy
Om op een verantwoorde manier zorg te verlengen wordt persoonlijke informatie aan de cliënt gevraagd. Parlijn registreert deze gegevens. De registratie vindt plaats met in achtneming van de daartoe geldende wettelijke bepalingen (Wet Bescherming Persoonsgegevens):

 • De cliënt heeft het recht te weten of persoonsgegevens worden verwerkt;
 • De cliënt heeft het recht gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist zijn of niet relevant zijn voor de verzorging.

8. Schade
Tijdens de uitoefening van de werkzaamheden kan bij de cliënt thuis schade worden veroorzaakt door de medewerker. Over het algemeen vergoedt Parlijn deze schade. Schade die per geval minder bedraagt dan € 100,00 wordt niet vergoed. De schade dient direct na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Parlijn gemeld te worden. Schade als gevolg van slijtage komt nooit voor vergoeding in aanmerking.

9. Verhindering
Het kan gebeuren dat de cliënt geen zorg kan ontvangen. Bijvoorbeeld door tijdelijke afwezigheid. De cliënt dient Parlijn hierover tijdig in te lichten. Wanneer dat later gebeurt dan 24 uur voor aanvang van de zorgverlening, worden de ingeplande uren in rekening gebracht.

10. Meerdere medewerkers
Parlijn laat de zorg verlenen door haar medewerkers. Dat betekent dat de cliënt met eerdere medewerkers te maken kan krijgen. Het aantal verschillende medewerkers dat zorg verleent bij de cliënt wordt zo beperkt mogelijk gehouden. Parlijn stelt de cliënt bij aanvang van de zorg op de hoogte hoe vervanging wordt geregeld. Parlijn levert zorg aan cliënten onder de volgende voorwaarden:

 • Parlijn houdt rekening met de cliëntwensen en bespreekt deze gedurende de hulpverlening. Dit is een continu proces. Het is vooral afhankelijk van het aantal zorguren en het aantal zorgmomenten per dag.

Uitgangspunten:

 • Bij 3 zorgmomenten per week. Maximaal 2 verschillende hulpverleners p/w.
 • Bij 7 zorgmomenten per week. Maximaal 6 verschillende hulpverleners p/w.
 • Bij 28 momenten per week. Maximaal 12 verschillende hulpverleners p/w.
 • Uitzondering op deze uitgangspunten is de cliënt die graag veel verschillende medewerkers aan bed wil zien.

11. Evaluatie
Tenminste twee keer per jaar wordt de zorgverlening geëvalueerd. Dat betekent dat wordt bekeken of de hulpvraag voldoende beantwoord wordt. Wanneer de situatie van de cliënt tussentijds wezenlijk verandert, kan zowel de cliënt als een medewerker van Parlijn het initiatief nemen tot een herindicatie.